Social Buttons

[message_box type="warning" close="no"]

Ex: element type="facebook" then name of icons is "fa-facebook".

You can find the full examples of usage at Font Awesome - Font Awesome 4.1.0 [/message_box]

[social type="facebook" title="Facebook Fllow Us" ] #[/social] [social type="twitter" ]#[/social] [social type="google-plus"]#[/social] [social type="pinterest" ]#[/social] [social type="dribbble" ]#[/social] [social type="flickr" title="Follow us on Flickr"]#[/social] [social type="linkedin" title="Follow us on Linkedin"]#[/social] [social type="rss" title="Follow us on Rss"]#[/social] [social type="skype" title="Follow us on Skype"]#[/social] [social type="youtube" title="Follow us on Youtube"]#[/social]

[social type="facebook"]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter"] PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="google-plus"]   PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="pinterest"]    PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="dribbble"]  PLACE_LINK_HERE [/social]

[social type="flickr" title="ADD_TITLE_HERE" ] PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="linkedin" title="ADD_TITLE_HERE" ]   PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="rss" title="ADD_TITLE_HERE" ]   PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="skype" title="ADD_TITLE_HERE" ]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="youtube" title="ADD_TITLE_HERE" ] PLACE_LINK_HERE [/social]

[social type="facebook" style="min"]#[/social] [social type="twitter" style="min"]#[/social] [social type="google-plus" style="min"]#[/social] [social type="pinterest" style="min"]#[/social] [social type="dribbble" style="min"]#[/social] [social type="flickr" style="min"]#[/social] [social type="linkedin" style="min"]#[/social] [social type="rss" style="min"]#[/social] [social type="skype" style="min"]#[/social] [social type="youtube" style="min"]#[/social]
[social type="facebook" style="min"]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter" style="min"] PLACE_LINK_HERE [/social]
...
[social type="facebook" style="cicle"]#[/social] [social type="twitter" style="cicle"]#[/social] [social type="google-plus" style="cicle"]#[/social] [social type="pinterest" style="cicle"]#[/social] [social type="dribbble" style="cicle"]#[/social] [social type="flickr" style="cicle"]#[/social] [social type="linkedin" style="cicle"]#[/social] [social type="rss" style="cicle"]#[/social] [social type="skype" style="cicle"]#[/social] [social type="youtube" style="cicle"]#[/social]
[social type="facebook" style="cicle"]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter" style="cicle"] PLACE_LINK_HERE [/social]
...
[social type="facebook" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="twitter" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="google-plus" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="pinterest" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="dribbble" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="flickr" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="linkedin" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="rss" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="skype" style="flat" color="Yes"]#[/social] [social type="youtube" style="flat" color="Yes"]#[/social]
[social type="facebook" style="flat" color="Yes"]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter" style="flat" color="Yes"] PLACE_LINK_HERE [/social]
...
[social type="facebook" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="twitter" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="google-plus" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="pinterest" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="dribbble" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="flickr" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="linkedin" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="rss" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="skype" style="cicle" color="Yes"]#[/social] [social type="youtube" style="cicle" color="Yes"]#[/social]
[social type="facebook" style="cicle" color="Yes"]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter" style="cicle" color="Yes"] PLACE_LINK_HERE [/social]
...
[social type="facebook" title="Facebook" color="Yes"]#[/social] [social type="twitter" title="Twitter" color="Yes"]#[/social] [social type="google-plus" title="Google" color="Yes"]#[/social] [social type="pinterest" title="Pinit" color="Yes"]#[/social]
[social type="facebook" title="Facebook" color="Yes"]    PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter" title="Twitter" color="Yes"]   PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="google-plus" title="Google" color="Yes"]      PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="pinterest" title="Pinit" color="Yes"]       PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="facebook" size="small" color="Yes"]#[/social] [social type="facebook" size="default" color="Yes"]#[/social] [social type="facebook" size="large" color="Yes"]#[/social]
[social type="twitter" size="small" color="Yes"]#[/social] [social type="twitter" size="default" color="Yes"]#[/social] [social type="twitter" size="large" color="Yes"]#[/social]
[social type="pinterest" size="small" color="Yes"]#[/social] [social type="pinterest" size="default" color="Yes"]#[/social] [social type="pinterest" size="large" color="Yes"]#[/social]
[social type="facebook" size="small" color="Yes"]    PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="facebook" size="default" color="Yes"]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="facebook" size="large" color="Yes"]    PLACE_LINK_HERE [/social]

[social type="twitter" size="small" color="Yes"]  PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter" size="default" color="Yes"] PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="twitter" size="large" color="Yes"]  PLACE_LINK_HERE [/social]

[social type="pinterest" size="small" color="Yes"]     PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="pinterest" size="default" color="Yes"]    PLACE_LINK_HERE [/social]
[social type="pinterest" size="large" color="Yes"]     PLACE_LINK_HERE [/social]

لاکچری استور با بیش از یک دهه تحقیق و توسعه در خصوص برند های معتبر دنیا اقدام به راه اندازی وبسایت مرجع تخصصی کالا و خدمات لوکس نموده است.ما بر این باور هستیم که بهترین ها را از معتبرترین های دنیا برای شما به ارمغان آورده ایم.کلیه کالاها با ارائه گواهی نامه معتبر و تضمین کیفیت ارائه می گردد.همچنین خدمات معرفی شده VIP بوده و کارشناسان ما پیش از شما آنها را ارزیابی نموده اند.به دنیای لاکچری ها خوش آمدید.